Marins Park Hotel
Nizhniy Novgorod
Nizhniy Novgorod
 — Конференц-залы
Конгресс-залл
Конференц-зал «Ялта»
Максимум гостей:
350 чел
Конгресс-залл
Конференц-зал «Нижний Новгород»
Максимум гостей:
130 чел
Конгресс-залл
Конференц-зал «Ростов»
Максимум гостей:
108 чел
Конгресс-залл
Конференц-зал «Сочи»
Максимум гостей:
60 чел
Конгресс-залл
Конференц-зал «Екатеринбург»
Максимум гостей:
45 чел
Конгресс-залл
Конференц-зал «Челябинск»
Максимум гостей:
55 чел
Конгресс-залл
Конференц-зал «Новосибирск»
Максимум гостей:
28 чел
Конгресс-залл
Конференц-зал «Москва»
Максимум гостей:
35 чел
Отзывы наших партнеров
logo